CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
Đại hội Công đoàn cơ sở Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ lần thứ X nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp.
(25/09/2019) Cỡ chữ: A- A+

Đại hội

Công đoàn cơ sở Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ lần thứ X nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp.

 

             Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CĐCHHVN ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam. Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, Cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị, sáng ngày 23/9/2019, tại Văn phòng Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Công đoàn cơ sở Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã tổ chức Đại hội đoàn viên Công đoàn lần thứ X nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trần Trọng Đức - Phó chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hài Việt Nam.

                Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Việt Tiến - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc; ông Đoàn Minh Dũng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các đồng chí trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014 - 2019  và  38/41 là đoàn viên công đoàn.

                Tại Đại hội, ông Đoàn Minh Dũng - Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2014 -2019 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2014 - 2019.

                Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc các chương trình công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị; Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh được chú trọng; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh thường xuyên được quan tâm và đạt kết quả đáng kích lệ.

                Với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã có nhiều ý kiến tham luận của các phòng, Đại diện bổ sung hoàn thiện dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó chủ yếu là công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất của đoàn viên; công tác nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hàng hải; ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc hàng ngày; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công; công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài cơ quan để nâng cao hiệu qủa hoạt động Công đoàn.

                 Tại Đại hội ông Trần Trọng Đức - Phó chủ tịch thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hài Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn cơ sở cần triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; việc lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực theo Đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị phê duyệt để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng Công đoàn, đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

                Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Việt Tiến - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc thay mặt cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ  với cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định năm sau cao hơn năm trước, luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho  đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                 Để thực hiên tốt phương hướng nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2019 -2024, thay mặt cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tôi kêu gọi mỗi đoàn viên công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ, Ban Chấp hành mới cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động trong toàn cơ quan.

                Được sự nhất trí cao Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2014 -2019 trình bày, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Đ/c Nguyễn Việt Tiến, Đ/c Đoàn Minh Dũng Đ/c Phạm Hồ Hải, Đ/c Nguyễn Thùy Trang và Đ/c Quách Hạp.

                Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội Công đoàn cơ sở Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ lần thứ X nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hoàn thành Chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

                                                                                          Một số hinh ảnh tại Đại hội.

                                                                        Văn nghệ chào mừng Đại hội của Đoàn Thanh niên

                                                    Ông Trần Hoàng Vũ - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội

           Ông Đoàn Minh Dũng - Thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 -2019 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 -2024 

                          Ông Đoàn Minh Dũng - Thay mặt Ban Chấp hành Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014 - 2019

                                                           Ông Trịnh Quốc Dân - Đại diện Tổ công đoàn Phòng Pháp chế tham gia ý kiến

                                                           Ông Quách Hạp - Đại diện Tổ công đoàn Phòng Tài vụ chế tham gia ý kiến

                                      Ông Lưu Tiến Long - Đại diện Tổ công đoàn Phòng Thanh tra - An toan, an ninh hàng hải tham gia ý kiến

                                               Ông Phạm Hồ Hải - Đại diện Tổ công đoàn Đại diện CVHHCT tại Duyên hải tham gia ý kiến


   Ông Trần Trọng Đức - Phó Chủ tịch Công Đoàn Cục HHVN trao Bằng Khen của TLĐ và Cờ thi của Công đoàn GTVT cho cá nhân và tập thể

                                                       Ông Trần Trọng Đức - Phó Chủ tịch Công Đoàn Cục HHVN phát biếu chỉ đạo Đại hội

                                                                Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2019 -2024

                                                                                      Ban Chấp hành mới hứa hẹn trước Đại hội

                                                              Ông Nguyễn Việt Tiến - Thay mặt Cấp ủy, Lãnh đạo phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các tin khác