Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2022 (20/06/2022)

     Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-CVHHCT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2022;

     Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-CVHHCT ngày 17/6/2022 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cn Thơ năm 2022.

     Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2022, khai mạc ngày 14/6/2022 được biết kết quả tuyển dụng như sau:

     Click vào đây để xem thông báo: 15/TB-HĐTD.