Kế hoạch tàu thuyền qua luồng sông Hậu ngày 21/3/2023 (20/03/2023)