Kế hoạch tàu thuyền qua luồng sông Hậu ngày 20/3/2023 (19/03/2023)