Kế hoạch tàu thuyền qua luồng sông Hậu ngày 17/3/2023 (16/03/2023)