Kế hoạch tàu thuyền qua luồng sông Hậu ngày 20/01/2023 (19/01/2023)