TẬP THỂ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 38410499
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
Số hiệu:QCVN 20:2010/BGTVT
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Thông tư
Người ký:Cục HHVN
Ngày ban hành:01/01/2010
Thời gian bắt đầu hiệu lực:01/01/2010
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:QCVN-20_2010-BGTVT QUY CHUẨN BÁO HIỆU QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI.pdf
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI
National technical regulation on aids to navigation
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của
báo hiệu hàng hải được lắp đặt trong các vùng nước cảng biển và vùng biển Việt
Nam.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá
nhân có hoạt động liên quan đến công tác thiết kế, chế tạo, xây dựng, quản lý vận
hành, khai thác báo hiệu hàng hải và các công tác khác có liên quan đến báo hiệu
hàng hải tại Việt Nam.
1.3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như
sau:
1.3.1. Báo hiệu hàng hải là thiết bị hoặc công trình được thiết lập để chỉ dẫn
cho người đi biển định hướng và xác định vị trí của tàu thuyền.
1.3.2. Tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải là khoảng cách lớn nhất tính từ
người quan sát đến báo hiệu mà người quan sát nhận biết được báo hiệu đó để định
hướng hoặc xác định vị trí của mình.
1.3.3. Tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu hàng hải là khoảng cách lớn nhất
mà người quan sát có thể nhận biết được báo hiệu vào ban ngày; được xác đinh với
tầm nhìn xa khí tượng bằng 10 hải lý.
1.3.4. Tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu hàng hải là khoảng cách lớn nhất
mà người quan sát có thể nhận biết được tín hiệu ánh sáng của báo hiệu.
1.3.5. Tầm hiệu lực danh định của báo hiệu hàng hải là tầm hiệu lực ánh sáng
của báo hiệu trong điều kiện khí quyển có tầm nhìn xa khí tượng là 10 hải lý (tương
ứng với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74) với ngưỡng cảm ứng độ sáng
của mắt người quan sát quy ước bằng 0,2 micro-lux.
Phụ lục 3
1.3.6. Tầm nhìn địa lý của báo hiệu hàng hải là khoảng cách lớn nhất mà
người quan sát có thể nhận biết được báo hiệu hay ngu


Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục