CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM (TỪ NGÀY 01/6/2022 - 08/6/2022) "PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN GẮN VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN" - NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI (08/6/2022) "HỒI SINH: CÙNG HÀNH ĐỘNG VÌ ĐẠI DƯƠNG"
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 38410499
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696


PHÁP LUẬT HÀNG HẢI
Dữ liệu đang được cập nhật