SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU

Thông số kỹ thuật cơ bản của luồng hàng hải theo thiết kế như sau:

Khu đón trả hoa tiêu: Phao "0" tọa độ ( φ = 09°31'34”7 N; λ = 106° 34'09”4 E)

a) Đoạn 1 - Đoạn luồng biển: Từ phao báo hiệu số "0" đến đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp Đăng tiêu số "9" - Đăng tiêu số "12")

- Chiều dài luồng : L= 7.7 km;

+ Đoạn từ Phao báo hiệu số "0" đến hạ lưu cặp Phao báo hiệu số "7" - Phao số "10": dài 6.5 km; chiều rộng đáy luồng: B= 150m.

+ Đoạn từ cặp Phao báo hiệu số "7" - Phao báo hiệu số "10" đến cặp Đăng tiêu số "9" - Đăng tiêu số "12"; dài 1.2 km; chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất: B = 85m.

- Cao độ đáy thiết kế: H= -6.50m (hệ cao độ Hải đồ).

b) Đoạn 2 - Đoạn luồng kênh Tắt: Từ đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp Đăng tiêu số "9" - Đăng tiêu số "12") đến ngã ba kênh Quan Chánh Bố - kệnh Tắt.

- Chiều dài đoạn luồng: L = 8.7 km.

- Chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất: B = 85 km.

- Cao độ đáy thiết kế: H = -6.5 m (hệ cao độ Hải đồ).

c) Đoạn 3 - Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố: Từ ngã ba kênh Quan Chánh Bố - kệnh Tắt đến ngã ba sông Hậu - kênh Quan Chánh Bố (khu vực Phao báo hiệu số "46").

- Chiều dài đoạn luồng               : L = 20.0 km.

- Chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất: B = 85 km.

- Cao độ đáy thiết kế                   : H = -6.5 m (hệ cao độ Hải đồ).

- Bán kính cong nhỏ nhất             : R = 1.850 m

d) Đoạn 4 - Đoạn luồng sông Hậu: Từ ngã ba sông Hậu - Kênh Quang Chánh Bố (khu vực Phao báo hiệu "46") đến thượng lưu cặp Phao báo hiệu số "57" - Phao báo hiệu số "64" (khu vực giao với Luồng hàng hải ĐỊnh An - Cần Thơ).

- Chiều dài đoạn luồng               : L = 16.2 km.

- Chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất: B = 95 m.

- Cao độ đáy thiết kế                   : H = -6.5 m (hệ cao độ Hải đồ).

e) Khu nước tránh tàu: gồm 02 khu nước tránh tàu thuộc khu vực Đoạn 3 - Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố.

- Khu nước tránh tàu 1: tại phía luồng, khu vực cặp Đăng tiêu số "19" và Đăng tiêu số "24".

+ Chiều dài khu nước           : L =600 m.

+ Chiều rộng khu nước         : B = 50 m.

+ Cao độ đáy khu nước         : H = -6.5 m (hệ cao độ Hải đồ).

- Khu nước tránh tàu 2: tại phía phải luồng, khu vực từ cặp Đăng tiêu số "29" và Đăng tiêu số "34" đến cặp Đăng tiêu số "31" và Đăng tiêu số "36".

- Chiều dài khu nước           : L =600 m.

- Chiều rộng khu nước         : B = 50 m.

- Cao độ đáy khu nước         : H = -6.5 m (hệ cao độ Hải đồ).

* Lưu ý: thông số kỹ thuật luồng tàu thực tế: theo thông báo hàng hải định kỳ.