SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
THÔNG BÁO Điểm xét tuyển đối với thí sinh dự xét tuyển vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ kỳ 2 năm 2018
(30/05/2018) Cỡ chữ: A- A+

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TB-HĐXT

 

Cần Thơ, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Điểm xét tuyển đối với thí sinh dự xét tuyển vào làm việc

tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ kỳ 2 năm 2018

 

 


Kính gửi: ...............................................................

 

          Căn cứ các Quyết định số 146/QĐ-CVHHCT ngày 04/5/2018 của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ (gọi là Hội đồng Xét tuyển), Quyết định số 147/QĐ-CVHHCT ngày 07/5/2018  về việc giao ông Nguyễn Thế Hậu – Trưởng Ban thanh tra nhân dân làm Giám sát viên kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và Quyết định số 02/QĐ-HĐXT ngày 07/5/2018 của Chủ tịch Hội đồng Xét tuyển viên chức về việc thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch. Ngày 19/5/2018, tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Hội đồng Xét tuyển đã tiến hành kiểm tra sát hạch đối với 06 thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển. Hội đồng Xét tuyển xin thông báo điểm xét tuyển đối với các thí sinh trong danh sách kèm theo.

          Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo điểm xét tuyển, người dự xét tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm (có mẫu đơn kèm theo) về Hội đồng Xét tuyển (qua Phòng Tổ chức – Hành chính). Hội đồng không thực hiện phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian nêu trên (tính theo ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện), không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn môn Kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ, môn Anh văn.

          Hội đồng Xét tuyển xin thông báo để các thí sinh được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để b/cáo);

- Các T/V Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: VT, HĐXT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Việt Tiến

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Cần Thơ, ngày ……. tháng ……. năm 2018

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

 

Kính gửi: Hội đồng Xét tuyển viên chức vào làm việc

              tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

 

 

          - Họ và tên: ……………………………….           Nam, nữ: ………….

          - Ngày sinh: ……………………………….

          - Nơi sinh:    ……………………………….

          - Điện thoại liên lạc: ……………………….

          Trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tháng … năm 2018, tôi đã tham dự xét tuyển vào:

          - Vị trí xét tuyển: ……………………….              Số báo danh: …………

          - Đề nghị phúc khảo:

          + Điểm học tập / điểm tốt nghiệp: …………………………………………...

          Số điểm đã đạt bằng số: ………………………………………………..........

Bằng chữ: ……………………………………………………………………

+ Môn: ………………………………………………………………………

          Số điểm đã đạt bằng số: ……………………………………………….        ……

Bằng chữ: ……………………………………………………………………

          Trân trọng cảm ơn./.

 

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                               DANH SÁCH ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ

                                       (Kèm theo Thông báo số  03/TB-HĐXT ngày  30   tháng  5  năm 2018 của Hội đồng Xét tuyển viên chức)

 

TT

Mã số vị trí việc làm

Họ và tên

Năm sinh

Số báo danh

Điểm học tập

Điểm tốt nghiệp (Thang điểm 100, hệ số 1)

Điểm phỏng vấn kiến thức chung và chuyên môn (Thang điểm 100, hệ số 2)

Điểm phỏng vấn anh văn (Thang điểm 100, hệ số 1)

Điểm trắc nghiệm tin học(Thang điểm 100, hệ số 1)

Tổng điểm xét tuyển

Ghi chú

1

CV2

Trần Lê Bảo

29/01/1976

01

56,7

50,8

77,5

71,5

80

262,5

Đạt

2

CV2

Nguyễn Văn Tuấn

06/5/1982

02

62,3

Học tín chỉ

72.5

Miễn

95

269,6

Đạt

3

CV2

Lâm Văn Khẹn

12/02/1981

03

67,3

Học tín chỉ

70

53

90

274,6

Đạt

4

CV3

Trần Thanh Hùng

06/9/1988

04

77,6

Học tín chỉ

60

77,5

85

275,2

Đạt

5

CV4

Nguyễn Thị Thùy Trang

04/10/1985

05

68,8

67,5

67.5

72.5

95

271,3

Đạt

6

CV5

Lê Thị Thủy Ngân

10/10/1983

06

74,9

70

77

Miễn

100

298,9

Đạt

 

Tải về tại đây: 03.TB-HĐXT dot II.pdf

 

 

                                                                                   

Các tin khác